Kvinnekroppen

22.03.2020

Det var fantastisk å være i Norge igjen! Så mange følelser dukket opp da jeg besøkte mitt gamle hjemland ! Det er en sterk opplevelse å se et landskap i gråtoneskalen når man ikke lengre er vant til det. Jeg ble redd for å fryse. Ingen farger å se, bare hvitt, grått og svart. Men heldigvis hadde jeg en varm boblejakke og alt gikk uventet lett.

Orion skulle stille ut i Norge i samme periode slik at vi kunne fly sammen. Luksus! Jeg tok toget videre til Kristiansand med mitt nesten to meter lange bilde som var godt innpakket i rulle og han reiste videre til Elverum med leid bil. På toget måtte jeg sitte ved siden av en veldig stor mann som behøvde halvparten av setet mitt så det var umulig å sove. Kom fram til Kristiansand kl 19 etter å ha reist siden klokka 03.00 på natten fra Spania. Merete Lundertræ, kuratoren for utstillingen, hentet meg. Vi hade bare hatt kontakt via mail, men vi fant hverandre fort.  Er så takknemlig for at jeg fikk  komme til en så hyggelig og gjestevennelig familie med fire skjønne barn og to fine katter!  Merete er en klok kvinne, full av ideer, energi og stå-på-humør.  Mannen hennes er også en fantastisk person! Han  hjalp oss en del med å bygge opp utstillingen "Kvinnekroppen" som åpnet den 8. mars på den internasjonale kvinnedagen. Så takk til familien Lundetræ for fint opphold!

Merete hadde søkt penger fra kultursektoren og andre aktører for å få denne utstillingen på beina. Dessverre uten suksess. Hun gjorde en god jobb, og jeg er skuffet over resultatet. Ingen penger. Men alle de 13 involverte kvinnelige artistene bestemte seg for likevel å sette opp utstillingen, da med egne midler til transport etc. Vi følte alle at det var nødvendig og viktig å delta. Og med fasit i hånda er jeg så glad for at vi gjorde det!  Resultatet ble  en sterk og kraftig utstilling som viste kvinnekroppen fra forskjellige synspunkter og aspekter.

Så tusen takk, mine fantastiske kolleger som gjorde dette mulig! Og takk Merete Lundetræ for alt arbeidet du gjorde for å få dette til. Og takk Naysa på Arteriet som åpnet dette store kunstområdet for oss. Neste år håper jeg de med kulturpenger forstår hvor viktig slike utstillinger som dette er! Og jeg håper at kulturjournalisten også finner veien! Beklager virkelig at du ikke møtte opp for å dekke denne viktige kunstbegivenheten!

Mitt bidrag var maleriet "Power of beauty" og en installasjon kalt "Power- only for women". Jeg satt opp denne installasjonen for  første gang i 2003 på galleri Sult i Stavanger. På den tiden jobbet journalistene fremdeles med å dekke kunstscenen. Det var repotager i tvi, i radioen og i flere aviser. Folk ble provosert og menn var sinte fordi de ikke kunne komme inn i rommet. Denne gangen ble ingen sinte. Det så ut til at de forsto og til og med likte at kvinnene fikk sin egen plass. Det var interessant å se denne reaksjonen. Hva betyr det? Forandret mennene seg, eller nådde vi bare ikke de sinte trollene i leilighetene deres når avisene ikke skrev om det? Er vi videre i likestillingsprosessen, eller er vi fremdeles på samme punkt som i 2003 over hele verden? En ting jeg har forstått, er at vi alltid trenger å kjempe for vår like rettigheter. De er ingen selvfølge slik jeg innbilte meg under en kort tid av mitt liv.

Hvis du definerer deg selv som kvinne, kan du se bilder og til og med en video fra installasjonen her. Du må bli medlem, og jeg må godta deg før du kan komme inn.
Utstillingen ble avsluttet etter bare noen dager på grunn av Corona-viruset. Vi, jeg og Orion, var heldige som fikk fly hjem før flyplassene ble berørt av dette. Vi kom trygt hjem og er nå i karantene sammen med hele den spanske nasjonen.
Ta vare på hverandre der ute!
Kjærlighet fra Ingrid
It was great to be in Norway again! So many feelings when I visited my old home country!. When landing at the ariport I was afraid to freeze when I saw the snow. Everything was grey, black and white. No colours.  But luckely I had a warm jacked and everything went unexpectly smooth. Orion was going to exhibit in Norway in the same period  so we could join the same flight together. Such a luxure! I went  by train to Kristiansand. Sitting next to a very big man who needed half of my seat. I couldn´t sleep.  At 19.00, after travellings since 03.00 in the night,  I arrived Kristiansand where Merete Lundertræ, the curator of the exhibition, picked me up. She is such a powerful and nice person. Mother of four kids, still young and full of guts, ideas and wise words. It was a pleasure to stay at their home with all the kids, cats and love.  Her husband is a fantastic person too who helped us a lot during the days of building up the exhibition "Female Body" with opening 8th of March, the international woman day. Thank you two <3

Merete Lundetræ applied for money to make this exhibition come true. Unfortunately without sucess. She did a great job and I am dissapointed over the result. No money. But all of the 13 women artists involved decided to make this exhibition come true anyway. We all felt it was needed and important.  I am so glad we did because the result was a strong and powerful exhitbion that showed the female body from different views and aspects.

So thank you so much, my wonderful collegues who made this possible! And thank you Merete Lundetræ for all the work you did in order to make this happen. And thank you Naysa at Arteriet who opened this great art space for us.  Next year I hope the ones with culture money understand how important exhibitions like this is! And I hope that the culture journalist will find their way too! So sorry you didn´t show up to cover this important art event.

My contribution was the painting "Power of beauty" and an installation called "Power- only for women".  I made this installation first time in 2003 at galleri Sult in Stavanger.  At that time the journalists still worked to cover the art scene. It was in the television, at the radio and in the newspapers. People got provocated and men was angry because they couldn´t enter the room. This time nobody got angry. They seemed to understand and even like that the women got their own space. It was interesting to see this reaction. What does it mean? Did the men change or did we just not reach the angry trolls in their apartments when the newspapers failed to write about it? Are we further in the process of equality or are we still at the same point as in 2003 world wide?  One thing I finally understood is that we always need to fight for our equal rights.

If you define yourself as women you can see photos and even a video from the installation here.  You need to become a member and I need to accept you before you can enter.

The exhibition shut down after just a few days because of the Corona virus. We, I and Orion, were lucky to fly home before ariports were affected by this. We came home safe and are now in quarantine together with the whole Spanish nation.

Take care of each other out there!

Love from Ingrid